Stabiele grondwaterstanden, het hele jaar door in Klapwijk, Pijnacker-Nootdorp.

 

Om je grondwaterstand op peil te houden, ben je bij het infiltreren van water afhankelijk van de beschikbaarheid hiervan. De toenemende droogte zorgt hierbij voor problemen. De Urban Waterbuffer biedt een oplossing: door regenwater op te vangen en op te slaan, wordt het beschikbaar perioden van droogte. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voornemens een pilot in Klapwijk te starten, waarbij de Urban Waterbuffer wordt toegepast om het grondwaterpeil actief te beheren.


Actief grondwaterpeilbeheer
Door actief grondwaterpeilbeheer worden pieken en dalen in de grondwaterstand beperkt. Met de Urban Waterbuffer wordt regenwater opgeslagen, zodat het teruggewonnen kan worden in perioden van droogte. Zo wordt het freatische grondwater aangevuld, waardoor schade door zettingen en hemelwateroverlast worden beperkt. Op deze manier ontlasten we het oppervlaktewater en blijven groenvoorzieningen in goede staat. 


De locatie
Klapwijk is eind jaren tachtig gebouwd en is een wijk zoals vele in West-Nederland. De wijk is op slappe veen- en kleilagen gerealiseerd en sindsdien zijn enkele straten lokaal 80 cm. gezakt, met alle gevolgen van dien. Klapwijk ligt achterin het bemalingsgebied van Delfland, waardoor het pas als laatste oppervlaktewater kan afvoeren en ontvangen.


Samenwerking
De gemeente wil samen met het hoogheemraadschap van Delfland verder kijken dan traditionele maatregelen om de problematiek aan te pakken. Daarom hebben we samen met KWR Water en Wareco Ingenieurs de handen ineen geslagen om de waterbalans in Klapwijk te sluiten en het hemelwater binnen de wijk nuttig te gebruiken.